Polityka Prywatności

  /  Polityka Prywatności

Zanim udostępnisz swoje dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy użytkownika oraz Polityką Prywatności.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Apart24 – firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Adres prawny firmy: 80-742, Polska, Gdańsk, Wróbla 18/19.

Email: info@gdanskapart24.pl

1.2. Strona internetowa https://gdanskapart24.pl/ – oficjalna strona świadcząca usługi w zakresie kupna/sprzedaży nieruchomości, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obsługiwana przez firmę Apart24.

Strona oferuje usługi rejestracji kont użytkowników, wyszukiwania nieruchomości, rezerwacji online, przeglądania kontaktów sprzedawcy, pisania recenzji oraz informacji o nieruchomościach i artykułów informacyjnych przydatnych dla użytkowników naszej strony.

1.3. Administracja strony https://gdanskapart24.pl/ szanuje prawa i wolności każdej osoby, a także jej prawo do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych – ważny warunek naszej strony przy pracy z danymi użytkowników.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA

2.1 "Operator" – firma Apart24, która przetwarza dane osobowe i określa dalsze działania z otrzymaną informacją zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

2.2 "Dane osobowe" – wszelkie informacje osobiste, bezpośrednio lub pośrednio związane z użytkownikiem korzystającym z usług strony.

Do danych osobowych należą:

 • Nazwisko, imię;
 • Dane kontaktowe (telefon, adres, email);
 • Zdjęcia;
 • Data urodzenia;
 • Linki do profili w mediach społecznościowych.

2.3 "Przetwarzanie danych" – każda działalność lub zespół działań (zbieranie, przechowywanie, systematyzacja, aktualizacja, przekazywanie, blokowanie itp.).

2.4 "Polityka Prywatności danych osobowych" — obowiązkowy wymóg, którym kieruje się Operator przy pracy z osobistymi informacjami użytkownika, zobowiązujący go do nieudostępniania, nieujawniania i nieprzekazywania danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika.

2.5 "Użytkownik strony" – osoba, która ma dostęp do strony i korzysta z jej usług.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podstawy prawne przetwarzania danych to:

 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
 • Inne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

3.2. Operator otrzymuje i przetwarza dane Użytkownika tylko w przypadku ich przekazania przez Użytkownika za pomocą formularzy umieszczonych na Stronie lub wysłanych Operatorowi drogą elektroniczną. Wypełniając te formularze lub wysyłając dane bezpośrednio Operatorowi, Użytkownik zgadza się z Polityką Prywatności.

3.3. Użytkownik samodzielnie decyduje o przekazaniu swoich danych osobowych Operatorowi.

3.4. Dane osobowe, wymienione powyżej, podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nieujawnianiu. Operator chroni dane osobowe i nie ujawnia ich osobom trzecim. Operator również nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji przez samego Użytkownika podczas przejścia na inne zasoby internetowe.

3.5. Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich informacji, które Użytkownik może przekazać Stronie.

3.6. Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3.7. W przypadku nieakceptacji warunków Polityki Prywatności, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony.

3.8. Administracja Strony nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez Użytkownika Strony.

4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Operator może wykorzystywać otrzymane dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • Identyfikacji i rejestracji Użytkownika na Stronie;
 • Zapewnienia Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony;
 • Nawiązywania kontaktu między Operatorem a Użytkownikiem, w tym wysyłania powiadomień, pytań dotyczących korzystania ze Strony, świadczenia usług, przetwarzania zapytań i wniosków od Użytkownika;
 • Potwierdzenia autentyczności i kompletności informacji podanych przez Użytkownika;
 • Świadczenia Użytkownikowi efektywnej pomocy i obsługi najwyższej jakości w przypadku pytań dotyczących działania Strony;
 • Przesyłania Użytkownikowi (za jego osobistą zgodą) informacji o nowościach lub materiałów reklamowych w imieniu Strony;

5. SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na legalnych podstawach i nie jest ograniczone określonymi terminami.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Operator może przekazywać otrzymane informacje kurierom, pracownikom usług pocztowych, operatorom łączności wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Stronę.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku istnienia ważnych powodów i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Operator zobowiązany jest poinformować o tym Użytkownika.

5.5. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony osobistych informacji Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, zniszczeniem, zmianą, kopiowaniem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest:

 • Dostarczać informacje niezbędne do korzystania ze Strony.
 • Aktualizować i uzupełniać podane informacje w przypadku ich zmian.

6.2. Operator zobowiązany jest:

 • Wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie dla celów określonych w Polityce Prywatności.
 • Zapewniać przechowywanie poufnych informacji w tajemnicy i nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem pkt. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 • Podejmować środki ostrożności w celu ochrony prywatności danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustalonym regulaminem.
 • Dokonać blokady danych osobowych Użytkownika na żądanie samego Użytkownika, jego prawnego przedstawiciela lub upoważnionego przedstawiciela służb prawnych w przypadku wykrycia nieprawdziwych informacji lub nielegalnych działań na Stronie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Operator, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Poufnych Informacji Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

 • stały się ogólnie dostępne przed ich utratą lub ujawnieniem;
 • zostały otrzymane od strony trzeciej przed ich otrzymaniem przez Operatora;
 • zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed złożeniem pozwu do sądu dotyczącego sporów między Operatorem a Użytkownikiem Strony, należy złożyć pisemną reklamację w celu dobrowolnego rozwiązania konfliktu.

8.2. Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji zobowiązany jest pisemnie poinformować skarżącego o decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku, gdy pozasądowe rozwiązanie sporu nie będzie skuteczne, spór zostanie skierowany do rozpatrzenia przez sąd zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności oraz stosunków między Użytkownikiem a Operatorem stosuje się obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

9. POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES

9.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pliki cookies – małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) lub w przeglądarce. Zawierają informacje o poprzednich działaniach Użytkownika na stronie i mogą wyświetlać:

 • preferencje Użytkownika;
 • produkty, które Użytkownik przeglądał lub dodał do koszyka;
 • tekst, który Użytkownik wprowadził na Stronie wcześniej;
 • adres IP i lokalizację Użytkownika;
 • datę i czas wizyty na Stronie;
 • wersję systemu operacyjnego i przeglądarki;
 • kliki i przejścia.

9.2. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

9.2.1. Pliki cookies używane przez Operatora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika, odpowiednio, nie ujawniają tożsamości ani osobistych informacji i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika.

9.2.2. Operator zobowiązuje się nie ujawniać i nie przekazywać informacji zebranych z plików cookies osobom trzecim.

9.2.3. Użytkownik ma prawo blokować wykorzystanie plików cookies, ustawiając odpowiednie konfiguracje przeglądarki.

9.2.4. Dane Użytkowników zebrane za pomocą plików cookies są wykorzystywane do poprawy jakości Strony.

10. DODATKOWE WARUNKI

10.1. Operator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności bez zgody Użytkownika.

10.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie od momentu jej opublikowania na Stronie, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

10.3. W przypadku pytań lub sugestii dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o przesłanie ich na następujący adres e-mail: info@gdanskapart24.pl